1. Veri Sorumlusu

 

Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı açıklama ve bilgilendirmede bulunmak amacıyla 6698 sayılı KVK Kanununa uygun olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda daha detaylı bilgiye ulaşabilmek için “www.turkloydu.org” adresinde yer alan tanıtıcı bilgiler ile kişisel veri saklama/imha politikasını ve VERBİS sisteminde yer alan kayıtları inceleyebilirsiniz.

 

2. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Şirketimizin faaliyetleri kapsamında şirketimiz ile iletişim kurulaması sürecinde işlenen, “kimlik ve iletişim” kategorilerine ait kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

·         Şirketimiz tarafından yapılması düşünülen bilgilendirme, duyuru, tanıtım, pazarlama, etkinlikler, özel gün kutlamaları gibi ticari elektronik ileti paylaşımlarının gerçekleştirilebilmesi,

·         Şirketimizin marka değerini arttırmaya yönelik aksiyonların planlanması ile iletişim, tanıtım ve pazarlama stratejilerinin kurgulanabilmesi,

·         Şirketimiz tarafından sunulan hizmetler ile ilgili bilgi ve destek alma taleplerinizin gereği gibi yerine getirilebilmesi adına tarafınızla iletişim kurulabilmesi,

·         Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin öncesi, esnası ve sonrasında itiraz, öneri, şikâyet ve geri bildirimlerin değerlendirilebilmesi ve sonuçlandırılabilmesi,

·         Hizmet kalitesinin artırılması amacıyla müşteri memnuniyeti araştırmasının yapılabilmesi, müşteri deneyim ve taleplerinin takip edilebilmesi, düzenlenebilmesi ve iyileştirebilmesi,

·         Olası hukuki ihtilaflarda tüm iletişim kayıtlarının delil olarak sunulabilmesi,

 

3. Kişisel Veri Aktarımı

Kişisel verileriniz, aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere aşağıdaki alıcı grupları ile paylaşılmaktadır.

·         Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve yetkilendirmiş oldukları diğer kurumlar,

 

 

·         Hukuki haklarımızın kullanılabilmesi için avukatlarımız ve adli merciler,

·         Teknik altyapı/elektronik sistemlerin kurulması, geliştirilmesi, bakımına yönelik hizmet veren teknik destek firmaları ile “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ve ilgili mevzuat kapsamında ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesi amacıyla kurulan “İleti Yönetim Sistemi” platformu,

 

 

 

4. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, web sitemizde yer alan elektronik ileti kayıt formuna yapılan bilgi girişleri yoluyla toplanmakta olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5/1 hükmü uyarınca “AÇIK RIZA” kapsamında; kullanım/alışveriş alışkanlıklarınızın tespiti, segmente edilmesi ile hediye, indirim, yeni imkân ve özel tekliflerin iletilebilmesi, tüketici tercih analizleri ile ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, reklam, kampanya gibi kişiye özel pazarlama aktiviteleri için “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ve ilgili tüm alt mevzuatı uyarınca tarafınızla iletişime geçilebilmesi ile bu anlamda e-posta gönderilebilmesi ve telefon araması yapılabilmesi amacıyla işlenmekte; aramalar ile gönderimlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla sözleşme ilişkisinde olunan e-posta gönderim ve çağrı merkezi hizmeti veren şirketler, performans/pazarlama konusunda danışmanlık hizmeti veren şirketler ile paylaşılmaktadır.

 

5. İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları

Bu konudaki ayrıntılı açıklama “www.turkloydu.org” adresinde yer almakla birlikte, kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre şirket merkez adresimiz olan “Evliya Çelebi, Tersaneler Cad. No:26/1, 34944 Tuzla/İstanbul” adresine yazılı olarak veya “turkloydu@hs03.kep.tr” kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine iletebilirsiniz.

 

 

 

 

 

1. Data Controller

This disclosure form has been issued by Turk Loydu Uygunluk Degerlendirme Hizmetleri A.S., acting with the capacity of data controller, in accordance with the CPPD No. 6698 in order to provide you with detailed explanatory remarks and information regarding the processing of your personal data. If you would like to obtain further information on the matter, you can review the introductory information as well as the personal data retention/destruction policy that available on “www.turkloydu.org” and the records that are available on VERBIS (The Registry of Data Controllers Information System).

 

 

 

 

 

2. Purposes of Processing of Personal Data

Within the scope of our company's activities, your personal data belonging to the "identity and communication" categories, which are processed in the process of communicating with our company, are limited to the following purposes.

·         To be able to share commercial electronic messages such as information, announcement, promotion, marketing, events, special day celebrations that are thought to be made by our company,

·         Planning the actions to increase the brand value of our company and designing communication, promotion and marketing strategies,

·          To be able to communicate with you in order to properly fulfill your requests for information and support regarding the services offered by our company,

 

 

 

 

·         Evaluating and finalizing appeals, suggestions, complaints and feedbacks before, during and after the services offered by our company,

 

·         Carrying out customer satisfaction research in order to increase the service quality, tracking, arranging and improving customer experience and demands,

 

·         Presenting all communication records as evidence in possible legal disputes,

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Transfer of Personal Data

Your personal data is shared with the following recipient groups, limited to the reasons that require it to be transferred.

·         Relevant public institutions and organizations and other institutions they have authorized, to the extent permitted and required by the provisions of the legislation, in order to fulfill our company's obligations before the law,

 

 

·         Our lawyers and judicial authorities so that our legal rights can be exercised,

·         The “Message Management System” platform, established for the purpose of managing commercial electronic message permissions and complaint processes within the scope of the “Law on the Regulation of Electronic Commerce” and the relevant legislation, with technical support companies providing services for the establishment, development and maintenance of technical infrastructure/electronic systems,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Methods of and Legal Reasons for the Collection of the Personal Data

Your personal data is collected through information entries made to the electronic message registration form on our website, and within the scope of "OPEN CONSENT" pursuant to the 5/1 provision of the Law on the Protection of Personal Data No. 6698; “The Law on the Regulation of Electronic Commerce” and all relevant laws for the determination and segmentation of your usage/shopping habits, the delivery of gifts, discounts, new opportunities and special offers, consumer preference analysis and personalized marketing activities such as product-service promotion, information, advertisement, campaign. It is processed for the purpose of contacting you in accordance with its sub-legislation, sending e-mails and making phone calls in this sense; In order to carry out calls and sendings, companies that provide contractual e-mail sending and call center services are shared with companies that provide consultancy services on performance/marketing.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Rights of Data Subjects

Although the detailed explanation on this subject is available at “www.turkloydu.org”, your requests within the scope of Article 11 of the law that regulates the rights of the data subject can be sent to our company headquarters address “Evliya Çelebi, Tersaneler Cad. No:26/1, 34944 Tuzla/Istanbul” in writing or to the registered e-mail (KEP) address of “turkloydu@hs03.kep.tr”.